Deneysel Nöropatide Egzersiz ve Mezenkimal Kök Hücre Uygulamasının Plazma Oksidatif Stres Düzeylerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-TJHS Vol 3 Issue 1
Number of pages: 20-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı; deneysel nöropatide egzersiz ve mezenkimal kök hücre uygulamalarının plazmadaki oksidatif stres düzeylerine etkisini araştırmaktır.

Yöntem: Çalışmada 18 adet Erkek Wistar Albino sıçan kullanıldı. Her bir grupta 6 sıçan olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. 1.  Grup: Sham (İntakt Egzersiz) grubu (Egz): Siyatik sinir kesisi olmadan sadece yüzme egzersizi yapıldı. 2.  Grup: Opere Egzersiz Grubu (O-Egz): Siyatik sinir kesisinden sonra yüzme egzersizi yapıldı. 3. Grup: Opere Egzersiz+Mezenkimal kök hücre (MKH) Grubu (O-Egz+MKH): Siyatik sinir kesisinden hemen sonra akut dönemde ve takiben 24 saat içinde intramusküler 2 doz MKH uygulandı ve yüzme egzersizi yapıldı. Opere gruplarda sıçanlara intraperitoneal 50 mg/kg Ketamin ve 10 mg/kg Ksilazin anestezisi yapıldıktan sonra sol arka ekstremitelerinin siyatik sinirleri tam kesi ile hasara uğratıldı. Yüzme egzersizi 30 dk /5  gün /4 hafta yapıldı. Deney sonunda plazmada malondilaldehit (MDA), toplam nitrik oksit (NOx) ve glutatyon (GSH) düzeyleri incelendi. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak belirlendi.

Bulgular: O-Egz ve O-Egz+MKH gruplarında plazma MDA düzeylerinde Egz grubuna göre artış oldu (p<0.05). Plazma NOx düzeylerinde Egz grubu ile karşılaştırıldığında O-Egz+MKH grubunda artış olduğu görüldü (p<0.05). Egz grubu ile karşılaştırıldığında plazma GSH düzeylerinde O-Egz grubunda azalma olduğu belirlendi (p<0.05). O-Egz grubu ile karşılaştırdığımızda O-Egz+MKH uygulamasının MDA düzeylerini azalttığı, GSH ve NOx düzeylerini ise arttırdığı görüldü (p>0.05).

Sonuç: Çalışmamız sonuçlarına göre siyatik sinir hasarı plazmada oksidatif stresin artmasına neden oldu. Sinir hasarı sonrası sadece egzersiz yapan grup ile karşılaştırıldığında egzersiz+MKH uygulaması oksidatif stres düzeylerinde anlamlı bir fark oluşturmadı.

Keywords

Abstract

Purpose: The aim of this study; To investigate the effects of exercise and mesenchymal stem cell applications on oxidative stress levels in plasma in experimental neuropathy.

Method: Eighteen male Wistar Albino rats were used in the study. They were divided into 3 groups with 6 rats in each group. 1. Group: Sham (Intact Exercise) group (Egz): Only swimming exercise was performed without sciatic nerve incision. 2. Group: Operated Exercise Group (O-Egz): Swimming exercise was performed after sciatic nerve incision. 3. Group: Operated Exercise+Mesenchymal stem cell (MKH) Group (O-Egz+MKH): Two doses of intramuscular MSC were applied immediately after the sciatic nerve cut, and within 24 hours following the sciatic nerve cut, and swimming exercise was performed. In the operated groups, after intraperitoneal anesthesia of 50 mg/kg Ketamine and 10 mg/kg Xylazine, the sciatic nerves of the left hind extremities were damaged by complete incision. Swimming exercise was done for 30 minutes /5 days /4 weeks. At the end of the experiment, plasma malondilaldehyde (MDA), total nitric oxide (NOx) and glutathione (GSH) levels were examined. Statistical significance was determined as p<0.05.

Results: Plasma MDA levels were increased in O-Egz and O-Egz+MKH groups compared to the Exz group (p<0.05). When compared to the Egz group, plasma NOx levels were increased in the O-Egz+MKH group (p<0.05). It was determined that plasma GSH levels were decreased in the O-Egz group when compared with the Egz group (p<0.05). When compared with the O-Egz group, it was observed that O-Egz+MKH application decreased MDA levels and increased GSH and NOx levels (p>0.05).

Conclusion: According to the results of our study, sciatic nerve damage caused an increase in oxidative stress in plasma. When compared with the group that only exercised after nerve damage, exercise+MSC application did not make a significant difference in oxidative stress levels.

Keywords