Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarındaki Akademisyenlerin Karanlık Kişilik ve Kişi-Örgüt Uyumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-TJHS Vol 4 Issue 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-23 08:50:20.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 103-109
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, İstanbul ilinde spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenlerin karanlık kişilik ve kişi-örgüt uyumları arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak; araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, Jonason ve Webster (2010) tarafından geliştirilen, Özsoy ve ark., (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Karanlık Üçlü Ölçeği (KÜÖ) ve Netemeyer Ve ark., (1997) tarafından geliştirilen, Turunç ve Çelik (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Kişi-Örgüt Uyumu ölçeği (KÖUÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın grubunu İstanbul’daki üniversitelerin spor bilimleri fakültelerinde görev yapan 39 kadın 51 erkek toplamda 90 akademisyen oluşturmaktadır. Araştırma için toplanan verilerin analizinde SPSS-24 paket programı kullanılmış olup anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Verilerin analizinde; değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenebilmesinde t-Testi, ölçekler arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi için Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma verilerinden elde edilen sonuçlara göre, Akademisyenlerin KÜÖ toplamı ve alt boyutları orta düzeyde, KÖUÖ yüksek düzeyde ortalamaya sahiptir. KÜÖ narsizm alt boyutu en yüksek, psikopati alt boyutu ise en düşük ortalamaya sahiptir. KÜÖ ile cinsiyet, üniversite türü, idari görev durumu ve medeni durum (ölçek toplamı, narsizm ve psikopati) arasında anlamlı farklılık bulunmazken, medeni durum ile ölçek alt boyutu makyavelizm arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bir diğer ölçek olan KÖU ile medeni durum, üniversite türü ve idari göre durumu değişkenleri arasında herhangi bir farklılık tespit edilmezken, cinsiyet değişkeni ile arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Son olarak, ölçekler arasında pozitif yönde yüksek düzeyde ilişki tespit edilmiştir. Akademisyenlerin karanlık kişilik özellikleri arttıkça kişi örgüt uyumları da artış göstermektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the relationship between dark personality and person-organization fit of academics in higher education institutions providing sports education in Istanbul in terms of some variables. In the study, the relational screening model, one of the quantitative research methods, was used. As data collection tools; "Personal Information Form" prepared by the researchers, Dark Triad Scale (DTS) developed by Jonason and Webster (2010) and adapted to Turkish by Özsoy et al., (2017), and Person-Organization Fit Scale (POFS) developed by Netemeyer et al., (1997) and adapted to Turkish by Turunç and Çelik (2012) were used. The research group consists of 39 female and 51 male academics, a total of 90, working in sports science faculties of universities in Istanbul. SPSS-24 package program was used for the analysis of the data collected for the research, and the significance level was taken as p<0.05. In the analysis of the data; t-Test was used to determine the relationship between the variables, and Pearson Correlation analysis was used to determine the relationship between the scales. According to the results obtained from the research data, the DTS total and its sub-dimensions of the academics are at a moderate level, while the POFS has a high average. The narcissism sub-dimension of DTS has the highest average, while the psychopathy sub-dimension has the lowest. There was no significant difference between DTS and gender, type of university, administrative duty status, and marital status (scale total, narcissism, and psychopathy), while a significant difference was found between marital status and the scale sub-dimension Machiavellianism. For another scale, POFS, no difference was found between marital status, type of university, and administrative duty status variables, while a significant difference was found between the gender variable. Finally, a high level of positive relationship was found between the scales. As academics' dark personality traits increase, their person-organization fit also tends to rise.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics