Temporomandibular Rahatsızlıkta Ağrı, Yaşam Kalitesi ve Psikolojik Durum Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Kontrollü Kesitsel Bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2023-TJHS Vol 4 Issue 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-27 14:13:00.0
Language : Türkçe
Konu : Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Number of pages: 92-98
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Çalışmanın amacı, temporomandibular rahatsızlık (TMR) olan hastaları ve sağlıklı bireyleri basınç ağrı eşiği (BAE), psikolojik durum ve yaşam kalitesi bakımından karşılaştırmak ve TMR'li hastalarda ağrı, BAE, psikolojik durum ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkileri incelemekti.

Gereç ve Yöntem: Kontrollü gözlemsel ve kesitsel bir araştırma olarak tasarlanan çalışma 45 TMR’li hasta ve 45 sağlıklı birey ile gerçekleştirildi. Katılımcılara ait parafonksiyonel alışkanlıklar, bruksizm, çiğnemede kullanılan taraf ve uyku pozisyonu kaydedildi. Ayrıca ağrı şiddeti (Görsel analog skala ile), BAE (Algometrik ölçüm ile), psikolojik durumu (Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği ile) ve yaşam kalitesi (Kısa Form-36 ile) değerlendirildi.

Bulgular: Parafonksiyonel davranışlar, tek taraflı çiğneme ve uygun olmayan uyku pozisyonu gibi TMR için hazırlayıcı ve semptomları artırıcı faktörler, TMR'li hastalarda daha yaygındı (p<0,05). TMB'li hastaların çiğneme kas ve eklem hassasiyeti ve anksiyete ve depresyon düzeyleri daha yüksek iken, yaşam kaliteleri daha düşüktü (p<0,05). Ayrıca, TMR'li hastalarda ağrı şiddeti, anksiyete ve depresyon belirtilerinin düzeyleri ve yaşam kalitesi arasında önemli ilişkiler vardı (p<0,05).

Sonuç: Parafonksiyonel davranışlar, ağrı şiddeti ve yüksek anksiyete ve depresyon düzeyleri, TMR'li hastalarda yaşam kalitesinin azalmasında önemli faktörler olabilir. Çalışmanın sonuçlarına göre, psikolojik destek tekniklerinin de dahil olduğu çok disiplinli bir ekip yaklaşımı, TMR'li hastalarda semptomların etkili şekilde tedavi edilmesini sağlayarak hastaların yaşam kalitelerini yükseltebilir.

Keywords

Abstract

Aim: The aim of the study was to compare patients with temporomandibular disorder (TMD) and healthy individuals in terms of pressure pain threshold (PPT), psychological status, and quality of life and to examine the relationships between pain, PPT, psychological status, and quality of life in TMD patients.

Material and Method: The study, designed as controlled observational and cross-sectional research, was conducted with 45 patients with TMD and 45 healthy individuals. Participants' parafunctional behaviors, bruxism, chewing side, and sleeping position were recorded. In addition, pain intensity (with a visual analog scale), PPT (with an algometric measurement), psychological status (with a Hospital Anxiety and Depression Scale), and quality of life (with a Short Form-36) were evaluated.

Result: Predisposing and symptom-enhancing factors for TMD, such as parafunctional behaviors, unilateral chewing, and an unsuitable sleeping position, were more common in TMD patients (p<0.05). Patients with TMD had higher levels of masticatory muscle and joint tenderness, anxiety, and depression, but a lower quality of life (p<0.05). Additionally, there were significant associations between pain intensity, levels of anxiety and depression symptoms, and quality of life in TMD patients (p<0.05).

Conclusion: Parafunctional behaviors, pain intensity, and high levels of anxiety and depression may be important factors in decreased quality of life in TMD patients. According to the results of the study, a multidisciplinary team approach, including psychological support techniques, can improve the quality of life of patients with TMD by providing effective treatment of symptoms.

Keywords