SAFRA KESESİ DİSPLAZİSİNDE MAST HÜCRELERİNİN ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-TJHS Vol 4 Issue 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-22 15:32:18.0
Language : English
Konu : MEDICINE
Number of pages: 71-75
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Safra kesesi sıklıkla değerlendirilen bir materyal olmasına rağmen safra kesesi displazisindeki bazı histolojik özelliklere ilişkin öngörülerimiz dışında bu alandaki bilgimiz sınırlıdır. Ayrıca safra kesesi displazisinde Mast hücreleri (MCs) ile ilişkili hücresel davranışlar ve ekspresyon profilleri hala belirsizliğini korumaktadır.

Gereç-Yöntem: Çalışmamızda açık kolesistektomi ve laparoskopi yöntemiyle elde edilen hafif ve şiddetli displazili safra kesesi dokuları kontrol dokuları ile Fc epsilon (ε) RI Alpha (FcεRIα) ve FcεRI Gamma (FcεRIγ), Anti-Mast Kimaz (McC) ve Mast Hücre Triptaz (McT) belirteçleri açısından incelendi. İnflamatuar süreçlerle ilişkili olan ve displazideki davranışı tam olarak belirlenemeyen bu spesifik belirteçlerin durumu dokularda immünohistokimyasal olarak değerlendirilmekle birlikte ayrıca HE ve Masson Trichrome boyanması ile genel doku yapısı yönünden de değerlendirildi. Doku protein ekspresyon düzeyi Image J ile ölçüldü ve gruplar arasındaki fark One-way ANOVA ile karşılaştırıldı ve p<0,05 anlamlı fark olarak kabul edildi.

Bulgular: Sonuçlarımız displazide FcεRIα, FcεRIγ, McT ve McC düzeylerinin kontrole göre arttığını göstermektedir. Ancak displazinin şiddeti arttıkça özellikle McC ve McT'de azalma olması displazilerde MC aktivitesinin bozulduğunu düşündürmektedir (p<0.05).

Sonuç: Son olarak displaziler ile MC arasında bir ilişki var gibi görünmektedir ve bunun klinik sonuçları açısından daha detaylı araştırılması gerektiği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Aim: Although the gallbladder is a frequently evaluated material, our knowledge in this area is limited, except for our predictions about some histological features in gallbladder dysplasia. In addition, cellular behaviors and expression profiles associated with Mast Cells (MCs) in gallbladder dysplasia remain unclear.

Material-Method: In our study, gallbladder tissues with mild and severe dysplasia obtained by open cholecystectomy and laparoscopy were compared with control tissues and examined in terms of MCs markers Fc epsilon (ε) RI Alpha (FcεRIα) and FcεRI Gamma (FcεRIγ), Anti-Mast Chemase (McC) and Mast Cell Tryptase (McT). The status of these specific markers, associated with inflammatory processes and whose behavior in dysplasia cannot be entirely determined, were evaluated in tissues immunohistochemically and terms of general tissue structure with HE and Masson Trichrome staining. The tissue protein expression level was measured with Image J, and the difference between the groups was compared with One-way ANOVA, and p<0.05 was accepted as a significant difference.

Results: Our results show that FcεRIα, FcεRIγ, McT, and McC levels increase in dysplasia compared to the control. However, there is a decrease as the severity of dysplasia increases, especially McC and McT, suggesting that MC activity is impaired (p<0.05).

Conclusion: Finally, there seems to be a relationship between dysplasias and MCs, and it is thought that it should be investigated in more detail.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics