Kronik non-spesifik boyun ağrılı bireylerde iki farklı tedavi yaklaşımının etkinliği: randomize kontrollü çalışma

Author :  

Year-Number: 2023-TJHS Vol 4 Issue 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-09 08:51:42.0
Language : English
Konu : Physical Medicine and Rehabilitation
Number of pages: 56-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı kronik nonspesifik boyun ağrılı (KNBA) bireylerde mobilizasyon egzersizleri ile geleneksel tedavinin etkinliğinin karşılaştırılmasıdır.  Çalışmaya 28 hasta dahil edildi. İki gruba da 4 hafta boyunca haftada 3 gün geleneksel tedavi uygulandı. Mobilizasyon grubuna (MG) geleneksel tedaviye ek olarak servikal mobilizasyon egzersizleri yapıldı. Primer sonuç ölçeği olarak ağrı, Vizüel Analog Skala (VAS) ile ölçüldü. Sekonder sonuç ölçeği olarak Burdon Dikkat Testi (BDT), Beck Anksiyete Skalası (BAS), eklem hareket açıklığı (ROM), kas gücü ölçümü yapıldı. Tüm ölçümler tedavi başlangıcında ve sonunda yapıldı. Gruplar arası iki yönlü tekrarlı ANOVA analizi sonucunda VAS (p = .000, ηp2 = .007), BDT skoru ( p = .001, ηp2 = .082), BAS skoru ( p= .000, ηp2 = .001), ROM fleksiyon (p= .000, ηp2 = .104), ROM ekstansiyon (p= .000, ηp2 = .076), ROM sağ rotasyon (p= .006, ηp2 = .033), ROM sol rotasyon (p= .05, ηp2 = .006), ROM sağ lateral fleksiyon (p= .000, ηp2 = .060), ROM sol lateral fleksiyon (p= .002, ηp2 = .019), fleksör kas gücü (p= .000, ηp2 = .008), ekstansör kas gücü (p= .000, ηp2 = .019), sağ rotasyon kas gücü (p= .000, ηp2 = .012), sol rotasyon kas gücü (p= .000, ηp2 = .001), sağ lateral fleksiyon kas gücü (p= .000, ηp2 = .001) ve sol lateral fleksiyon kas gücü (p= .000, ηp2 = .011) parametreleri mobilizasyon grubu lehine anlamlı bulunmuştur.  KNBA’lı hastalarda konvansiyonel tedavi programına ek olarak uygulanan servikal mobilizasyon ağrı, ROM, kas gücü, dikkat ve anksiyete parametrelerinde sadece geleneksel tedavi uygulanan gruba göre anlamlı düzeyde iyileşme sağlamıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the effectiveness of conventional treatment and mobilization exercises in individuals with chronic nonspecific neck pain (CNNP). A total of 28 patients enrolled  in the study. The Mobilization group (MG) completed a 4-week combined conservative physiotherapy and cervical mobilization program, whereas the control group (CG) received only the 4 weeks of conservative physiotherapy. Pain severity according to the Visual Analogue Scale (VAS) was used as primary outcome. Secondary outcomes were included the Bourdon Attention Test (BAT), Beck Anxsiety Scale (BAS), range of motion (ROM), muscle strength. All outcomes were assessed both prior to and following the treatment. In 2-way mixed-design repeated-measures ANOVA analysis, when the change in time was analyzed between the groups (Group*Time [interaction]), a statistical difference was found for the VAS (p = .000, ηp2 = .007), BAT score ( p = .001, ηp2 = .082), BAS ( p= .000, ηp2 = .001), ROM flexion (p= .000, ηp2 = .104), ROM extansion (p= .000, ηp2 = .076), ROM right rotation (p= .006, ηp2 = .033), ROM left rotation (p= .05, ηp2 = .006), ROM right lateral flexion (p= .000, ηp2 = .060), ROM left lateral flexion (p= .002, ηp2 = .019), muscle strength flexion (p= .000, ηp2 = .008), muscle strength extansion (p= .000, ηp2 = .019), muscle strength right rotation (p= .000, ηp2 = .012), muscle strength left rotation (p= .000, ηp2 = .001), muscle strength right lateral flexion (p= .000, ηp2 = .001) and muscle strength left lateral flexion (p= .000, ηp2 = .011) parameters in favour of MG. Cervical mobilization produced a significant benefit  to recovery of pain, ROM, muscle strength, attention and anxiety outcomes of patients with CNNP when  added  to a  conventional CNNP physical therapy program.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics