Relationship between premature ventricular contractions and cognitive functions

Author :  

Year-Number: 2023-TJHS Vol 4 Issue 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-07 10:55:40.0
Language : English
Konu : Cardiology
Number of pages: 42-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Aritmiler serebral kan akımını bozar. Serebral hipoperfüzyonun neden olduğu bilişsel bozukluk (CI), erken ventriküler kasılmalar (PVC'ler) ile şiddetlenebilir. 24 saatlik ambulatuar EKG monitorizasyonunda (Holter) PVC sayımları ile kognitif bozukluk arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Araştırmaya 244 hasta ve 96 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 340 kişi alındı. Tüm hastalara rutin kan testi yapıldı. EKG yapıldı. Her deneğe 24 saatlik Holter EKG uygulandı. EKG parametreleri ve Holter EKG'si analiz edildi. CI'yi tespit etmek için geçerliliği kanıtlanmış bir genel bilişsel değerlendirme olan minimal mental durum muayenesi (mini-MSE) testi uygulandı.
Bulgular: Çalışma grubunun yaş ortalaması 44,84±12,89, kontrol grubunun ise 44,56±13,58 idi. Hematolojik ve biyokimya kan testleri açısından gruplar arasında fark yoktu (p>0,05). Mini-MSE bileşenleri (kopyalama hariç, p=0,145) açısından PVC frekans grupları (minimum, ara sıra ve sık) ile kontrol grubu arasında anlamlı fark vardı (p<0,001). Mini MSE bileşenlerinden oryantasyon, kayıt, dikkat ve hesaplama, hatırlama ve dil ile hem EKG parametreleri hem de KHD (RMSSD ve LF/HF hariç) arasında anlamlı bir negatif korelasyon vardı (p<0.001). LF/HF ile dil arasında önemli bir korelasyon vardı (p<0.05). QTcd ile kopyalama ile TpTe/QTc arasında anlamlı bir negatif korelasyon vardı (r = ,139, p<0.05 ve r = 150, p<0.001). Tek değişkenli ve çok değişkenli analizde, mini-MSE puanlarının istatistiksel olarak anlamlı bir yordayıcı faktörü yoktu (p>0.05).
Sonuç: Bu çalışma, özellikle mini-MSE'nin oryantasyon ve dil puanlarında, PVC sıklığı arttıkça genel bilişsel işlevlerin azaldığını ortaya koydu.

Keywords

Abstract

Objective: Arrhythmias impair cerebral blood flow. Cognitive impairment (CI) caused by cerebral hypoperfusion may be aggravated by premature ventricular contractions (PVCs).  We aimed to study the relationship between PVC counts on 24-hour ambulatory ECG monitoring (Holter) and cognitive impairment.

Method: A total of 340 individuals, comprising 244 patients and 96 healthy controls were enrolled in the research. All patients had routine blood testing conducted. ECG was conducted.  Each subject had a 24-hour Holter ECG performed. ECG parameters and Holter ECG were analyzed. The minimal mental state examination (mini-MSE) test was administered, a validated global cognitive evaluation for detecting CI.

Results: The mean age of the study group was 44.84±12.89 years and the 44.56±13.58 years control group. There was no appreciable difference among the groups for hematological and biochemistry blood tests (p>0.05). There was a significant difference between the PVC frequency groups (minimal, occasional, and frequent) and the control group in terms of mini-MSE components (except copying, p=0.145) (p<0.001). There was a significant negative correlation between orientation, registration, attention and calculation, recall, and language from mini-MSE components and both ECG parameters and HRV (except RMSSD and LF/HF) (p<0.001). There was a substantial correlation between LF/HF and language (p<0.05). A significant negative correlation was between copying with QTcd and TpTe/QTc (r = -,139, p<0.05 and r = -150, p<0.001). In univariate and multivariate analysis, there was no statistically significant predictive factor of mini-MSE scores (p>0.05).

Conclusion: This study revealed that global cognitive functions decreased as the frequency of PVC increased, especially in orientation and language scores of the mini-MSE.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics