Türkiye’de Covid-19 Pandemisinde Kullanılan Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tedavi Uygulamaları: Kesitsel Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2023-TJHS Vol 4 Issue 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-29 15:55:35.0
Language : Turkish
Konu : MEDICINE
Number of pages: 47-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giriş

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, bağışıklık sistemini güçlendirmek, hastalıklardan korunmak ve hastalığı kontrol altına almak gibi nedenlerle kullanılabilmektedir. Bu araştırmada, bireylerin COVID-19 enfeksiyonunu önlemek, bağışıklığı güçlendirmek veya semptomları hafifletmek için kullandıkları bitki ve destekleyici ürünlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem

Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma, Aralık 2021- Mart 2022 tarihleri arasında, sanal kartopu örnekleme yöntemiyle online ankete yanıt veren 836 birey ile yürütülmüştür. Araştırmanın verilerinin toplanmasında ‘Sosyodemografik Soru Formu’ ve ‘COVID-19 Pandemisinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavi Uygulamalarının kullanımı’nı gösteren form kullanılmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde ortalama, standart sapma, yüzde ve ki kare analizi kullanılmıştır.

Bulgular

Bu çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 37.73±12.106 ve %76.9’u kadındır. Bireylerin %68.9’unun Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları hakkında bilgi sahibi olduğu, pandemi döneminde  COVID-19’dan korunmak için  %17.3’ünün C vitamini, %15.0’inin zencefil kullandığı, % 13.9’unun meyve ve sebze ağırlıklı beslendiği,  % 7.1’inin yürüyüş yaptığı; COVID-19 olduktan sonra ise %3.5’inin kekik, %3.3’ünün zencefil, %4.2’sinin C vitamini, %4.2’sinin çinko kullanmaya başladığı, 2.6’inin  damardan vitamin ve destek uygulamaları aldığı belirlenmiştir. Çalışmaya katılan bireylerin GETAT konusunda bilgi sahibi olma durumları ile bireysel özellikleri (cinsiyet, eğitim düzeyi, kronik hastalığa sahip olma ve evde yaşlı/kronik hastalığa sahip kişi ve/veya kişilerin olma durumları) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç

Çalışmamızda COVID-19 pandemisinde toplumundaki bireylerin çeşitli GETAT uygulama yöntemlerini kullandığı ve çoğunluğunun bu yöntemler konusunda bilgi sahibi olduğu saptanmıştır. Türkiye'de uygun GETAT kullanımını sağlamak için toplumun doğru bilgilendirilmesi ve planlı eğitim programları önerilmektedir. 

Keywords

Abstract

Introduction

Traditional and complementary medicine applications can be used for reasons such as strengthening the immune system, preventing diseases and controlling the disease. It was aimed to determine the herbs and supplements that individuals use to prevent COVID-19 infection, strengthen immunity or alleviate symptoms.

Materials and Methods

This descriptive study was carried out with 836 individuals by using an online survey with the virtual snowball sampling method between December 2021 and March 2022. "Sociodemographic Questionnaire" and "The usage of Traditional and Complementary Treatment Practices in the COVID-19 Pandemic" were used to collect the data. The data were collected by sending the online link prepared using "Google Forms" via e-mail or WhatsApp. Mean, standard deviation, percentage and chi-square analysis were used to evaluate the data.

Results

The individuals’ mean age was 37.73±12.106 and 76.9% were women. It was determined that 68.9% had knowledge about Traditional and Complementary Medicine (TCM), 17.3% used vitamin C, 15.0% ginger, 13.9% had a fruit and vegetable diet, 7.1% were walking to protect themselves from COVID-19 during the pandemic; 3.5% started using thyme, 3.3% ginger, 4.2% vitaminC, 4.2% zinc, and 2.6% received intravenous vitamins and supplements after they became COVID-19.

There was a statistically significant difference between the knowledge of the individuals about TCM and their individual characteristics (gender, education level, having a chronical disease, and having elderly/chronically ill person/persons at home) (p< 0.05).

Conclusion

In our study, the individuals in the community used various TCM methods during the COVID-19 pandemic and most of them had knowledge about these methods. In order to ensure the appropriate use of TCM in Turkey, accurate information and planned training programs are recommended.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics