Mitokondri hedefli bir antioksidan olan Mito-TEMPO’nun donmuş insan sperm parametrelerine etkisi

Author :  

Year-Number: 2023-TJHS Vol 4 Issue 1
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-31 12:00:49.0
Language : English
Konu : Histology and Embryology
Number of pages: 1-7
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, mitokondri hedefli bir antioksidan olan Mito-TEMPO’nun donmuş insan sperm kalitesini iyileştirmedeki etkinliğini incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Normospermik 25 insan semen örneği farklı konsantrasyonlarda (0, 5, 10 ve 50 µM) Mito-TEMPO içeren solüsyonlarda dondurularak saklandı. Çözme sonrası sperm motilitesi, viabilitesi, morfolojisi, kromatin bütünlüğü ve apoptozis bakımından değerlendirildi.  

Bulgular: Kriyoprezervasyon sonrası sperm morfolojisi değişmedi. Viabilite Mito-TEMPO eklenen gruplarda önemli ölçüde korundu (p<0.01). Spermler kriyoprezervasyon sonrası motilite bakımından karşılaştırıldığında 1µM Mito-TEMPO eklenen grup ile Mito-TEMPO eklenmeyen grup arasında anlamlı bir farklılık gözlenmezken en fazla motil sperme rastlanan grup ise 50 µMMito-TEMPO eklenen grup oldu (p<0.05). Ayrıca kromatin dekondensasyonu ve apoptozis oranı Mito-TEMPO eklenen gruplarda önemli ölçüde azaldı (p<0.01).  

Sonuç: Mitokondri hedefli bir antioksidan olan Mito-TEMPO çözme sonrası azalan sperm kalitesini iyileştirir

Keywords

Abstract

Aim: The aim of this study is to examine the efficiency of Mito-TEMPO, which is a mitochondrial targeted antioxidant, in improving the quality of frozen human sperm.

Material-Method: Normospermic 25 human semen samples were frozen and stored in solutions including different concentrations (0, 5, 10 and 50 µM) of Mito-TEMPO. After thawing, they were evaluated in terms of sperm motility, viability, morphology, chromatin integrity and apoptosis.

Result: Sperm morphology was not found to change after cryopreservation. Viability was found to be significantly preserved in groups that were added Mito-TEMPO (p<0.01). When the sperms were compared in terms of post-cryopreservation motility, while no significant difference was found between the group that was added 1µM Mito-TEMPO and the group that was not added Mito-TEMPO, the group with the highest number of motile sperms was the group that was added 50µM Mito-TEMPO (p<0.05). In addition, chromatin decondensation and apoptosis rate decreased significantly in groups that were added Mito-TEMPO (p<0.01).

Conclusion: Mitochondria targeted antioxidant Mito-TEMPO improves sperm quality that decreases after thawing.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics