Planlı Davranış Teorisi Bağlamında Sportif Davranışların Açıklanması: Türkiye Örneği

Author :  

Year-Number: 2022-TJHS Vol 3 Issue 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-10 13:40:40.0
Language : Turkish
Konu : Social Psychology
Number of pages: 91-96
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet

Amaç: Planlı davranış teorisi, uluslararası akademik alanlarda sağlıklı yaşamla ilgili diğer davranışları açıklamak için yaygın olarak kullanılmaktadır ancak bu önemli teorinin farklı davranış alanlarına uygulanması birkaç çalışma ile sınırlıdır. Bu sınırlı alanlardan birisi de sportif ya da egzersiz davranışlara ilişkindir. Dolayısıyla, bu çalışmanın temel amacı, yüksek lisans ve doktora tezi gibi ilgili Türkçe literatürü kullanarak planlı davranış teorisi bağlamında egzersiz yapmaya yönelik tutumları değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada egzersiz yapma davranışına ilişkin ülkemizde yapılmış olan araştırmalardan elde edilen veriler derlenerek planlı davranış teorisi bağlamında açıklanmaya çalışılmıştır.

Bulgular ve sonuçlar: Bu derlemede, planlı davranış teorisi kavramları sportif davranışları araştıran çalışmalara uygulanmıştır. Sonuç olarak, tutumların, öznel normların ve algılanan davranışsal kontrolün söz konusu davranışı gerçekleştirmeye yönelik davranışsal niyetin tahmin edilmesinde önemli belirleyiciler olduğu anlaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

Summary

Objective: Planned behavior theory is widely used in international academic fields to explain behaviors related to healthy living, but the application of this important theory to different behavioral fields is limited to a few studies. One of these limited areas is related to sportive or exercise behaviors. Therefore, the main purpose of this study is to evaluate attitudes towards exercise in the context of planned behavior theory using relevant Turkish literature such as master's and doctoral thesis.

Materials and Methods: In the study, the data obtained from the studies conducted in our country on exercise behavior were compiled and tried to be explained in the context of planned behavior theory.

Findings and results: In this review, planned behavior theory concepts were applied to studies investigating sportive behavior. As a result, it has been understood that attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control are important determinants in predicting behavioral intention to perform the behavior in question.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics