Robson 10 Grup Sınıflandırması ile sezaryen oranlarının analizi

Author:

Year-Number: 2022-TJHS Vol 3 Issue 2
Number of pages: 53-57
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, üçüncü basamak bir merkezde Robson 10 Grup Sınıflandırma sistemini ile sezaryen doğum oranını analiz etmektir.

Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya 01.01.2020 - 31.12. 2020.  tarihleri ​​arasında XXXXXX Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran 7437 hasta dahil edildi. Veriler bilgisayar kayıtlarından ve hasta dosyalarından elde edilmiştir. Hastaların yaş ortalamaları, vücut kitle indeksleri, sezaryen endikasyonları retrospektif olarak değerlendirildi. Fetüs sayısı (tekli/çoklu) parite (nullipar/multipar), doğum başlangıcı (spontan/indüklenmiş), gebelik süresi (term veya 37 ve daha küçük), önceki sezeryan  durumu gibi  belirli karakteristik özellikleri içeren  Robson 10 sınıflaması yapıldı. Bu sistemde kadın sadece bir gruba girmektedir. 500 gramın üzerindeki veya 20 haftanın üzerindeki tüm doğumlar çalışmaya dahil edildi.

Gruptaki toplam sezaryen sayısı, her gruptaki toplam kadın sayısı, grup büyüklüğü(%), grup sezaryen oranı (%) , genel sezaryen oranına mutlak grup katkısı (%) genel sezaryen oranına göreli grup katkısı (%) hesaplandı. Ayrıca sezeryan endikasyonları 16 kategoride değerlendirilerek sayıları ve oranları kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya 7443 hasta ile başlandı ancak  dosya bilgileri eksik veya yanlış olan 8 hasta çalışma dışı bırakıldı. Yaş ortalaması 28,15±7,9 yıl ve yaşları 15-47 arasında olan toplam 7429 hasta çalışmaya dahil edildi.  %47.8 gebenin  vajinal yolla, %52.2 gebenin sezeryan ile doğum yaptığı belirlendi.  Grubun toplam C/S oranına gerçek katkısı açısından   en yüksek oran % 22.6 ile   beşinci grupta saptandı.  Sezeryan endikasyonları içindeki  en yüksek oran ise  geçirilmiş sezaryen %26.9  olarak saptandı.

Sonuç: Sezaryen oranını azaltmak için primer sezaryen oranlarının düşürülmesi gerekmektedir. Kadınlar normal doğumun avantajları konusunda bilgilendirilerek  normal doğum yapmaları teşvik edilmelidir.

 

Keywords

Abstract

Background/Aim: The aim of this study is to analyze the rate of cesarean section with Robson 10 Group Classification system in a tertiary center.

Methods: This study was conducted with 7437 patients who applied to XXXXXX  gynecology and obstetric clinic between 01.01.2020 - 31.12.2020.

The mean age, body mass index, and cesarean section indications were evaluated . Robson 10 classification was made . Total number of cesarean sections and total number of women in each group, group size (%), group cesarean section rate (%), absolute group contribution to general cesarean section rate (%),relative group contribution to general cesarean section rate (%) were calculated. Cesarean section indications were evaluated in 16 categories and their numbers and rates were recorded.

Results: The study was started with 7443 patients, but 8 patients with missing or incorrect file information were excluded. A total of 7429 patients with a mean age of 28.15±7.9 years and an age range of 15-47 were included in the study. It was determined that 47.8% pregnant women delivered vaginally and 52.2%  pregnant women by cesarean section. In terms of the actual contribution of the group to the total cesarean section ratio, the highest rate was found in the fifth group with 22.6%. The highest rate among cesarean indications was found to be previous cesarean section 26.9%.

Conclusion: In order to decrease the cesarean section rate, primary cesarean section rates should be decreased. Women should be informed about the advantages of normal delivery and should be encouraged to give birth naturally.

Keywords: Robson 10-group classification, pregnancy, cesarean section.

Keywords