Covid-19 Sürecinde Uzaktan Eğitim Yapan Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sağlığını Radyofrekans Radyasyonu Nasıl Etkiledi

Author:

Year-Number: 2022-TJHS Vol 3 Issue 2
Number of pages: 39-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Korona virüs hastalığı 3 yıla yakındır tüm dünyayı etkilemeye devam etmektedir. Bu süreçte sağlık ve eğitim camiası da olumsuz etkilenmektedir. Bu çalışmamızın amacı Covid-19  pandemi sürecinde tıp öğrencilerinin uzaktan eğitimde kullandıkları radyofrekans elektromanyetik alan üreten cihazların sağlık üzerindeki etkilerini araştırmaktır.

Yöntem: Çalışmamız, uzaktan tıp eğitimini takip eden tıp öğrencileri üzerinde yapılmıştır. 25-30 Mart 2020 tarihinde, 22 soru ve 2 dakika süren online anket formu (Google Form) ile veriler toplanmıştır. Öğrencilerin demografik özellikleri, akıllı telefon / bilgisayar kullanma davranışları, yaş, cinsiyet ve sınıflara göre özellikleri araştırıldı.

Bulgular: Tıp öğrencilerin yaş ortalaması  19,22±1.46 ve 234 (52%) öğrenci katıldı. Altı saat ve üzeri cep telefonu ve bilgisayar kullanımı % 50 üzerinde bulunmuştur. Bilgisayar ve akıllı telefon kullanımı sonrası baş ve boyun egzersizi yapılma oranı n:28, %12. Grupların yaş ve cinsiyetine göre; karpal tünel, servikal lordoz sendorumu ve elektromanyetik alandan korunma önlenimini alıyor musunuz soruları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Covid-19  pandeminin devam etmesi sürecinde uzaktan eğitimde öğrencilerin uzun süre elektromanyetik alana maruz kalması önemli sağlık sorunlarını oluşturabilir.

Keywords

Abstract

Aim: Coronavirus disease continues to affect the whole world for nearly 3 years. In this process, the health and education community is also adversely affected. The aim of this study is to investigate the health effects of radiofrequency electromagnetic field generating devices used by medical students in distance education during the Covid-19  pandemic process.

Method: Our study was conducted on medical students following distance medicine education. On 25-30 March 2020, data were collected with 22 questions and an online questionnaire (Google Form) that lasted 2 minutes. The demographic characteristics of the students, their behavior of using smartphone/computer, age, gender, and class characteristics were investigated.

Result: The mean age of medical students was 19.22±1.46 and 234 (52%) students participated. Cell phone and computer use for six hours or more was found to be over 50%. The rate of head and neck exercise after computer and smartphone use was n:28, 12%. According to the age and gender of the groups; A significant difference was found between the questions of carpal tunnel, cervical lordosis syndrome, and do you take protection from electromagnetic field (p<0.05).

Conclusion: In the course of the Covid-19  pandemic, long-term exposure of students to electromagnetic fields in distance education can create important health problems.

Keywords