Covid-19 Sürecinde Uzaktan Eğitim Yapan Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sağlığını Radyofrekans Radyasyonu Nasıl Etkiledi

Author :  

Year-Number: 2022-TJHS Vol 3 Issue 2
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-11 15:03:29.0
Language : İngilizce
Konu : Biyofizik
Number of pages: 39-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Korona virüs hastalığı 3 yıla yakındır tüm dünyayı etkilemeye devam etmektedir. Bu süreçte sağlık ve eğitim camiası da olumsuz etkilenmektedir. Bu çalışmamızın amacı Covid-19  pandemi sürecinde tıp öğrencilerinin uzaktan eğitimde kullandıkları radyofrekans elektromanyetik alan üreten cihazların sağlık üzerindeki etkilerini araştırmaktır.

Yöntem: Çalışmamız, uzaktan tıp eğitimini takip eden tıp öğrencileri üzerinde yapılmıştır. 25-30 Mart 2020 tarihinde, 22 soru ve 2 dakika süren online anket formu (Google Form) ile veriler toplanmıştır. Öğrencilerin demografik özellikleri, akıllı telefon / bilgisayar kullanma davranışları, yaş, cinsiyet ve sınıflara göre özellikleri araştırıldı.

Bulgular: Tıp öğrencilerin yaş ortalaması  19,22±1.46 ve 234 (52%) öğrenci katıldı. Altı saat ve üzeri cep telefonu ve bilgisayar kullanımı % 50 üzerinde bulunmuştur. Bilgisayar ve akıllı telefon kullanımı sonrası baş ve boyun egzersizi yapılma oranı n:28, %12. Grupların yaş ve cinsiyetine göre; karpal tünel, servikal lordoz sendorumu ve elektromanyetik alandan korunma önlenimini alıyor musunuz soruları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Covid-19  pandeminin devam etmesi sürecinde uzaktan eğitimde öğrencilerin uzun süre elektromanyetik alana maruz kalması önemli sağlık sorunlarını oluşturabilir.

Keywords

Abstract

Aim: Coronavirus disease continues to affect the whole world for nearly 3 years. In this process, the health and education community is also adversely affected. The aim of this study is to investigate the health effects of radiofrequency electromagnetic field generating devices used by medical students in distance education during the Covid-19  pandemic process.

Method: Our study was conducted on medical students following distance medicine education. On 25-30 March 2020, data were collected with 22 questions and an online questionnaire (Google Form) that lasted 2 minutes. The demographic characteristics of the students, their behavior of using smartphone/computer, age, gender, and class characteristics were investigated.

Result: The mean age of medical students was 19.22±1.46 and 234 (52%) students participated. Cell phone and computer use for six hours or more was found to be over 50%. The rate of head and neck exercise after computer and smartphone use was n:28, 12%. According to the age and gender of the groups; A significant difference was found between the questions of carpal tunnel, cervical lordosis syndrome, and do you take protection from electromagnetic field (p<0.05).

Conclusion: In the course of the Covid-19  pandemic, long-term exposure of students to electromagnetic fields in distance education can create important health problems.

Keywords


 • 1. Ciotti M, Angeletti S, Minieri M, et al. COVID-19 outbreak: an overview. Chemotherapy. 2019;64(5-6):215-223. doi:10.1159/000507423

 • 2. Chick RC, Clifton GT, Peace KM, et al. Using technology to maintain the education of residents during the COVID-19 pandemic. J Surg Educ. 2020;77(4):729-732. doi:0.1016/j.jsurg.2020.03.018

 • 3. Chen T, Peng L, Yin X, Rong J, Yang J, Cong G. Analysis of user satisfaction with online education platforms in China during the COVID-19 pandemic. Healthcare. 2020;8(3):200. doi:10.3390/healthcare8030200

 • 4. Saraç, Y. 2020. “Basın Açıklaması”. Yükseköğretim Kurulu. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/ universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin-aciklama.aspx, Son erişim tarihi: 01.08.2021

 • 5. Karahocagil MK, Çiçek M, Güneş A. The effect of pandemıc on medical education and distance learning experience. Tıp Eğitimi Dünyası. 2021;20(60-1):87-90. doi:10.25282/ted.795634

 • 6. Stambough JB, Curtin BM, Gililland JM, et al. The past, present, and future of orthopedic education: lessons learned from the COVID-19 pandemic. J Arthroplasty. 2020:35(7):S60-S64. doi:10.1016/j.arth.2020.04.032

 • 7. Tokuç B, Varol G. Medical education in Turkey in time of COVID-19. Balkan Med J. 2020;37(4):180. doi:10.4274/balkanmedj.galenos.2020.2020.4.003

 • 8. Ferrel MN, Ryan JJ. The impact of COVID-19 on medical education. Cureus. 2020;12(3):e7492. doi:10.7759/ cureus.7492

 • 9. Kuyucu, M. Gençlerde akıllı telefon kullanımı ve akıllı telefon bağımlılığı sorunsalı:“Akıllı telefon (kolik)” üniversite gençliği. Glob Media J. 2017;7(14):328-359.

 • 10. Işık M, Kaptangil İ. Akıllı telefon bağımlılığının sosyal medya kullanımı ve beş faktör kişilik özelliği ile ilişkisi: Üniversite öğrencileri üzerinden bir araştırma. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches. 2018;7(2):695-717.

 • 11. Durak G, Çankaya S, İzmirli S. Examining the Turkish universities’ distance education systems during the COVID-19 pandemic. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education. 2020;14(1):787-809. doi:10.17522/balikesirnef.743080

 • 12. Remtulla R. The present and future applications of technology in adapting medical education amidst the COVID-19 pandemic. JMIR Med Educ. 2020;6(2):e20190.

 • 13. Rajab MH, Gazal AM, Alkattan K. Challenges to online medical education during the COVID-19 pandemic. Cureus. 2020;12(7):e8966. doi:10.7759/cureus.8966

 • 14. Sahi PK, Mishra D, Singh T. Medical education amid the COVID-19 pandemic. Indian Pediatr. 2020;57(7):652- 657. doi:10.1007/s13312-020-1894-7

 • 15. Alsoufi A, Alsuyihili A, Msherghi A, et al. Impact of the COVID-19 pandemic on medical education: Medical students’ knowledge, attitudes, and practices regarding electronic learning. PloS one, 2020;15(11):e0242905. doi:10.1371/journal.pone.0242905

 • 16. Zaroushani V, Khajehnasiri F. Long Term Exposure to Microwave Radiation in Children Due to COVID-19 Pandemic; a Carcinogen Challenge. J Res Health Sci. 2020;20(4);e00501. doi:10.34172/jrhs.2020.36

 • 17. Nepal S, Atreya A, Menezes RG, Joshi RR. Students’ perspective on online medical education amidst the COVID-19 pandemic in Nepal. J Nepal Health Res Counc. 2020;18(3):551-555. doi:10.33314/jnhrc. v18i3.2851

 • 18. Elmas O, Kete S, Hızlısoy SS, Nuray Kumral H. Effects of usage habits of technological devices to school success. SDU Journal of Health Science. 2015;6(2):49-54.

 • 19. Emre Ş, Altınay Kırlı E, Malhasyan M, Altun İ, Celayir S. Akıllı telefonlar, geniş bant internet, dijital eğitim kaynakları ve tıp fakültesi öğrencileri. Çoc Cer Derg. 2018;32(1):39-46.

 • 20. Bahşi İ, Çetkin M, Orhan M, Kervancıoğlu P, Sayın S, & Ayan H. Tıp fakültesi öğrencilerinin dikkat-motivasyon düzeyleri, çalışma ortam ve yöntemlerinin değerlendirilmesi. Eur J Ther. 2017;23(1):1-7.

 • 22. Comput Hum Behav. 2008;86:52-60. doi:10.1016/j.chb.2018.04.027

 • 23. Okuyan C, Güner PD, Güneş SU. Determination of nomophobia levels of nursing and medical students. GUJHS 2019;8(4):372-382.

 • 24. Yıldırım S, Kolcu G, Başaran Ö, Tamam İ. Smart phone addiction and related factors ın first class students of a university faculty of medicine. Med J SDU 2019;26(4):396-407.

 • 25. Tohumcu MU, Karslı TA, Bahadır E, Kalender B. Akıllı telefon bağımlılığı ve internet bağımlılığı ile benlik saygısı ve yalnızlık arasındaki ilişkinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019;21(2):773-787.

 • 26. Özen S, Topcu M. The Relationship of Smartphone Addiction with Depression, Obsession-Compulsion, Impulsivity, Alexithymia Among Medical Faculty Students. Journal of Dependence. 2017;18(1):16-24.

 • 27. Pektaş İ, Mayda AS. Tıp fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığı düzeyi ve etkileyen etmenler. Sakarya Tıp Dergisi. 2018;8(1):52-62. doi:10.31832/smj.368316

                                                                                                    
 • Article Statistics