Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Ev Kazalarında İlk Yardım Öz Yeterliliğinin Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2022-TJHS Vol 3 Issue 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-10 13:40:01.0
Language : Turkish
Konu : public health
Number of pages: 72-77
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma acil yardım ve afet yönetimi öğrencilerinin ev kazalarında ilk yardım öz-yeterliliklerinin belirlenmesi ve bunun çeşitli değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türde yapılan bu çalışmanın örrneklemini bir üniversitenin 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören 237 acil yardım ve afet yönetimi bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Veriler kişisel bilgi formu ve Ev kazalarında İlk Yardım Öz-Yeterlik Ölçeği kullanılarak çevrimiçi ortamda toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde dağılımı, min., max. değerleri, aritmetik ortalama, t test, tek yönlü ANOVA, Tukey HSD post hoc testi kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 21.57±1.96 ve %61.2’i erkektir. Öğrencilerin %68.4’ü daha önce ilkyardım müdahalesinde bulunmuşlardır. Öğrencilerin çoğunluğu (%79.7) ilk yardım konulu herhangi bir faaliyete katılmış olup, ilkyardım eğitimi (%72.2) almışlardır. Öğrenciler ev kazalarında ilkyardım ölçeğinden 48.59±7.34 puan almışlardır. Öğrencilerin ev kazalarında ilkyardım öz-yeterlilikleri ve okudukları sınıf arasında ilişki saptanmıştır (p<.001). Öğrencilerin ilkyardım öz-yeterlikleri ile ilkyardım müdahalesinde bulunma ve ilkyardım konulu herhangi bir faaliyete katılma arasında anlamlı ilişki belirlenmiştir (p<.05). Çalışmada öğrencilerin orta düzeyin üzerinde ilk yardım öz-yeterlik seviyelerinin olduğu belirlenmiştir. Dördüncü sınıfta okuyan öğrencilerin diğer sınıflara göre ilkyardım öz-yeterliliği daha yüksek saptanmıştır. Ayrıca ilkyardım uygulayan ve ilkyardım konulu herhangi bir faaliyete katılan öğrencilerin ev kazalarında ilk yardım öz-yeterlik puanları daha yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Öğrencilerin eğitimleri sırasında öz-yeterliliği yüksek bireyler olarak eğitilmelerinin hayat kurtarma müdahalesinde bireye katkı sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Abstract: Aim: This study was conducted to determine the first aid self-efficacy of emergency and disaster management students in home accidents and to examine its relationship with various variables.

Material Methods: The sample of this descriptive and cross-sectional study consisted of 237 emergency aid and disaster management students studying at a university in the spring semester of the 2020-2021 academic year. The data were collected online using the Personal Information Form and the First Aid Self-Efficacy Scale in Home Accidents. In the data analysis, number, percentage distribution, min., max. Values, arithmetic mean, t-test, one-way ANOVA, and Tukey HSD post hoc test were used.

Results: The mean age of the participants was 21.57±1.96, and 61.2% were male. 68.4% of the students have been given first aid intervention before. The majority of the students (79.7%) participated in any activity on first aid and received first aid training (72.2%). The students got 48.59±7.34 points on the first aid scale for in-home accidents. A relationship was found between the students' first aid self-efficacy in-home accidents and their class (p<.001). A significant association was determined between students' first aid self-efficacy and first aid intervention and participation in any activity on first aid (p<.05). The study determined that the students had first aid self-efficacy levels above the medium level. First aid self-efficacy of the fourth-grade students was higher than in the other grades. In addition, first aid self-efficacy scores of students who applied first aid and participated in any first aid activity were more in-home severe accidents.

Conclusion: It has been concluded that educating students as individuals with high self-efficacy during their education will contribute to the individual life-saving intervention.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics