Üçüncü Basamak Bir Hastanenin Nöroloji Polikliniğine Sevk Edilen Sürücü Adaylarının Kesitsel Olarak İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-TJHS Vol 3 Issue 2
Number of pages: 35-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz

Amaç: Birinci basamakta hizmet sunan ASM’lerden üçüncü basamak bir merkez olan hastanemiz nöroloji polikliniğine sürücü sağlık raporu muayenesi için yönlendirilen olguların epidemiyolojik özelliklerinin, nörolojik hastalık tanılarının ve sevk edilme gerekliliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya 200 olgu dahil edildi. Olguların sevk gerekçeleri, demografik özellikleri, nörolojik ve sistemik hastalıkları, ilaç kullanımı, muayene bulguları ve sürücü olur raporu alıp alamadıkları kaydedildi

Bulgular: Olguların 186’ü (%93) sürücü belgesi alabilecek nörolojik muayene şartlarını sağlarken, 14’sı (%7) farklı nörolojik hastalıklar nedeni ile sağlayamamıştır. Bu hastalardan 7’sı epilepsi, 1 hasta ağır klonik hemifasiyal spazm, 1 hasta periferik sinir lezyonu, 2 hasta serebral palsi, 2 hasta vasküler demans, 1 olgu da yaş nedeniyle sürücü olur raporuna uygun bulunmamıştır. Sevk edilen olguların nörolojik özgeçmişlerine bakıldığında; 54 olguda çeşitli nörolojik hastalık tanıları mevcutken, 146 olgunun herhangi bir nöroloik hastalık tanısı bulunmamaktaydı.

Tartışma: Çalışmamız, sürücü adaylarında nörolojik açıdan sevk zincirini sorgulayan ilk çalışma olup sevk edilen hastaların sevk sonrası sürecinde başvuruların nasıl sonuçlandığına ışık tutmaktadır.

Keywords

Abstract

Backround: We aimed to reveal the epidemiological features, neurological disease diagnoses, and to investigate the necessity for referral amongst cases referred to the neurology outpatient clinic of our hospital from primary health care services.

Material and Methods: In this cross-sectional study, 200 cases were included. The reasons for referral, demographic characteristics, neurological and systemic diseases, drug use, examination findings, and the ability to obtain a driver's approval report were recorded.

Results: While 186 out of 200 cases (93%) met the neurological examination conditions for obtaining a driver's license, 14 (7%) could not due to varying neurological diseases. Seven of these patients were not suitable for the driver's approval report because of epilepsy, one had severe clonic hemifacial spasm, one had peripheral nerve lesion, 2 patients had cerebral palsy, 2 patients had vascular dementia, 2 patients had movement disorders and one was not suitable due to age. 54 of the cases referred to our clinic had a history of various neurological diseases, 146 of total cases did not have a history of any neurological diseases.

Discussion: Our study is the first study to question the referral chain from a neurological perspective in driver candidates, and sheds light on how the referrals of the referred patients end up in the post-referral period.

 

Keywords