SAĞLIK PERSONELLERİNİN İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Author:

Year-Number: 2022-TJHS Vol 3 Issue 2
Number of pages: 49-52
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Spontan dolaşımın geri dönüşü kardiyak arrest sonrası ulaşılacak hedeflerin ilk basamağıdır. Hastanın kardiyoversiyonunu takiben ileri kardiyak yaşam desteği  (İKYD) ise eğitim almış bir ekipçe sağlanması gereken hayatta kalım şansını arttıran en önemli basamaktır. Bu çalışmada farklı alanlardaki sağlık çalışanlarının İKYD konusundaki bilgi birikimlerini değerlendirmesi ve İKYD eğitiminin farkındalık düzeyine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Metot: Çalışmaya bir devlet hastanesinde uzman hekim, pratisyen hekim, eczacı, hemşire, ebe, sağlık memuru, anestezi teknikeri, acil tıp teknikeri, laboratuvar teknikeri ve biyologdan oluşan sağlık çalışanları dâhil edilmiştir. IKYD öncesi temel değerlendirme testlerine ve eğitim sonrası testlere verilen cevapların retrospektif incelemesi ile temel farklılıklar değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya 39 uzman hekim, 17 pratisyen hekim, 217 hemşire, 70 ebe, 29 sağlık teknikeri, 22 sağlık memuru, 19 anestezi teknikeri, 5 acil tıp teknikeri, 4 laboratuvar teknikeri, 5 biyolog, 5 eczacı, 5 sosyal çalışmacı, 4 diyetisyenden oluşan 12 farklı meslek grubundan toplam 441 sağlık çalışanı katılmıştır. Ön-testte 70 barajını geçen katılımcı sayısının 179 olduğu, barajı geçemeyenlerin sayısının 262 olduğu görülmüştür. Ön-testte başarı oranı %40.5 olarak bulunmuştur. İKYD eğitimi sonrası katılımcılara son-test uygulanmıştır. 441 kişini katıldığı son-testte herkesin 70 baraj puanını geçtiği ve başarılı olduğu görülmüştür. Son-testteki başarı oranı %94 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Bulgularımız ışığında İKYD ile ilgili eğitimlerinin aralıklı tekrarlanması ve sağlık çalışanlarının teste tabi tutularak yetkinliklerinin incelenmesi, konu hakkındaki farkındalığı arttırmaya katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Keywords

Abstract

Aim: Return of spontaneous circulation is the first step of the goals to be achieved after cardiac arrest. Following the patient's cardioversion, advanced cardiac life support (ADLS) is the most important step that increases the chance of survival, which should be provided by a trained team. This study, it was aimed to evaluate the knowledge of healthcare professionals in different fields on ADLS and to investigate the effect of ADLS training on awareness.

Method: Healthcare professionals consisting of specialist physicians, general practitioners, pharmacists, nurses, midwives, health officers, anesthesia technicians, emergency medicine technicians, laboratory technicians, and biologists in a state hospital were included in the study. The main differences were evaluated by a retrospective review of the responses to the pre- ADLS baseline assessment tests and the post-training tests.

Results: The study consisted of 39 specialist physicians, 17 general practitioners, 217 nurses, 70 midwives, 29 health technicians, 22 health officers, 19 anesthesia technicians, 5 emergency medicine technicians, 4 laboratory technicians, 5 biologists, 5 pharmacists, 5 social workers, 4 dietitians. A total of 441 healthcare professionals from 12 different occupational groups participated. In the pre-test, it was seen that the number of participants who passed the 70 thresholds was 179, and the number of those who could not pass the threshold was 262. The success rate in the pre-test was found to be 40.5%. A post-test was applied to the participants after the IKYD training. In the post-test, in which 441 people participated, it was seen that everyone passed the threshold of 70 and was successful. The success rate in the post-test was 94%.

Conclusion: In the light of our findings, we believe that the periodic repetition of the training on ADLS and the examination of the competencies of health workers by putting them to the test will contribute to raising awareness on the subject.

Keywords