Benign Endikasyonlarda Yapılan Total Laparoskopik Histerektomi Operasyonlarının Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-TJHS Vol 3 Issue 1
Number of pages: 9-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı benign endikasyonlarla total laparoskopik histerektomi yapılan hastaların sonuçlarını literatür ışığında retrospektif olarak değerlendirmektir.

Gereç yöntemi: Temmuz 2015-Ekim 2020 tarihleri ​​arasında Serik Devlet Hastanesi'nde benign endikasyonlarla yapılan 158 total laparoskopik histerektomi olgusunun sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Bu çalışmada hastaların yaşı, doğum sayıları, vücut kitle indeksleri, histerektomi endikasyonları, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar, operasyon süreleri, uterus ağırlığı, hastanede kalış süreleri, preoperatif ve postoperatif hematokrit değişiklikleri kayıtlardan elde edildi. Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, standart sapma ve oran değerleri kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 158 hastanın yaş ortalaması 48.15 ± 7.96 yıl idi. 51 (%32,28) hastada myoma uteri, 40 (%25,32) hastada anormal uterin kanama, 18 (%11,40) hasta adenomiyozis, 8 (%5,06) hasta desensus uteri, 12 (%7,60) hasta adneksiyal kitle, 8 (%5.06) hasta endometriyal hiperplazi, 10 (%6.33) hasta endometriyal polip, 6 (%3.79) hasta servikal intraepitelyal neoplazi ve 5 (%3.16) hasta kronik pelvik ağrı nedeniyle opere edildi. Hastaların ortalama operasyon süresi 105±22 dakika idi. Ortalama hastanede kalış süresi 2.53 ± 1.25 idi ve 3 (%1.8) hastaya kan transfüzyonu yapıldı. Genel komplikasyon oranı %8.86 olarak bulundu.

Sonuç: Literatüre benzer şekilde, sonuçlarımız laparoskopik histerektominin daha hızlı iyileşme, daha erken taburcu olma, iş ve sosyal hayata daha erken dönüş, daha iyi kozmetik sonuçlar ve daha yüksek hasta memnuniyeti ile güvenli, uygulanabilir, minimal invaziv bir cerrahi işlem olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

Purpose: The aim of this study is to retrospectively evaluate the results of patients who underwent total laparoscopic hysterectomy with benign indications, in the light of the literature.

Material method: The results of 158 Total laparoscopic hysterectomy cases performed with benign indications in Serik State Hospital between July 2015 and October 2020 were evaluated retrospectively.In this study, patients' age, number of births, body mass indexes, hysterectomy indications, intraoperative and postoperative complications, operation times, uterine weight, hospital stay, preoperative and postoperative hematocrit changes were obtained from the records. Mean, standard deviation and ratio values were used in the descriptive statistics of the data.

Results: The mean age of the 158 patients included in the study was 48.15 ± 7.96 years. 51 (32.28%) patients with myoma uteri, 40 (25.32%) patients) abnormal uterine bleeding, 18 (11.40%) patients with adenomyosis, 8 (5.06%) patients with descensus uteri, 12 (7.60%) patients with adnexial mass, 8 (5.06%) patients were operated for endometrial hyperplasia, 10 (6.33%) patients for endometrial polyps, 6 (3.79%) patients for cervical intraepithelial neoplasia, and 5 (3.16%) patients for chronic pelvic pain. The mean operation time of the patients was 105±22 minutes. The mean duration of hospitalization was 2.53 ± 1.25, and 3 (1.8%) patients had blood transfusion. The overall complication rate was found to be 8.86%.

Conclusion: Similar to the literature, our results have shown that laparoscopic hysterectomy is a safe, feasible minimally invasive surgical procedure with faster recovery, earlier discharge, earlier return to work and social life, better cosmetic results and higher patient satisfaction.

Keywords