Kariyer Planlamasında Duygusal Zekânın Rolü: Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Bir Uygulama

Author:

Year-Number: 2022-TJHS Vol 3 Issue 1
Yayımlanma Tarihi: 2022-03-30 10:38:36.0
Language : Turkish
Konu : Sports Sciences
Number of pages: 14-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı kariyer yönetimi ile duygusal zekâ arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği uygulanmıştır. Oluşturulan anket formunda Kariyer Yönetimi Ölçeği ile Duygusal Zekâ Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, 2020 yılı Temmuz-Ekim ayları içerisinde Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan 185 kişiden elde edilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS istatistik programında analiz edilerek değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırma sonunda duygusal zekâ düzeyi ve alt boyutları ile kariyer yönetimi arasında olumlu yönde istatistiksel olarak anlamlı fakat zayıf bir ilişki bulunmuştur.

Sonuç: Çalışanların ve yöneticilerin kariyer yönetimi, planlama ve geliştirme süreçlerinde duygusal zekâ faktörünün etkilerini dikkate almaları önemli görülmektedir.

Keywords

Abstract

Aim: The purpose of this study is to investigate the relationship between career management and emotional intelligence.

Material Methods: In this research, the questionnaire technique was used as a method for data collection. The Career Management Scale and the Emotional Intelligence Scale were used in the questionnaire created. The data were collected from 185 people who worked in the Youth and Sports Directorate in Antalya Province between July and October 2020. The obtained data were analyzed and evaluated using SPSS statistical program.

Results: At the end of the study, a statistically significant but weak relationship in the positive direction was found between the level of emotional intelligence and its sub-dimensions and career management.

Conclusion: It is important for employees and managers to consider the impact of emotional intelligence in career planning and development.

Keywords