Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde Yatan Hastaların Düşme Riski ve Uygulanan Hemşirelik Girişimlerinin Belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2020-TJHS Vol 1 Issue 1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Turkish
Konu : Sports Sciences

Abstract

Bu araştırma Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nde yatan hastaların, son bir yıldaki düşme riski ve hemşirelik uygulamalarının belirlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla, geriye dönük, tanımlayıcı çalışma olarak planlanmıştır. Araştırmanın evrenini, İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nde 01 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında yatan hastalar, örneklemini ise amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 18 yaş ve üzeri ve en az 24 saat yatış süresi olan 395 yatan hasta kayıtları oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında “Hasta Kabul ve Taburculuk Değerlendirme Formu”, “Hasta Değerlendirme ve Hemşirelik Bakım Formu 1”, “İTAKİ Düşme Riski Ölçeği” ve “Düşme Bildirim Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS programıyla gerçekleştirilmiştir. Hastaların yaş ortalamasının 61,85±14,25, yaş ile düşme riski sınıflaması ve düşme riski puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Hastaların %89,37’sinin(n=353) düşme riskinin yüksek olduğu ve düşme riski puan ortalaması 8,82±4,49 olarak belirlenmiştir. Hastaların düşme risk faktörlerine göre 65 yaş ve üstü, kronik hastalık öyküsü, ayakta/yürürken fiziksel destek ihtiyacı, üriner/fekal bozukluk, 4’ten fazla ilaç kullanımı, ayakta/yürürken denge problemi ve son bir hafta içinde riskli ilaç kullanımı olmasının düşme riski sınıflaması arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Hastaların %30,63’ünün(n=121) kliniğe kabulünde, hemşirelerin İTAKİ Düşme Risk Ölçeği’nin uygun değerlendirilmediği ancak hastaların %90,38’ine (n=357) hemşirelik girişimi uygulandığı ve hastaların %3,04’ünde (n=12) düşme gerçekleştiği bulunmuştur. Düşen hastaların %41,67’sinin(n=5) hemipleji, %25’inin (n=3) omurganın dejeneratif hastalıkları ve disk hernisi ile tıbben tanılandıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon hastalarının düşme riskinin yüksek olduğu, hemşirelerin bir kısmının düşme riskini uygun tanılayamadığı ve düşme risk faktörü olmayan hastalara düşmeyi önlemeye yönelik hemşirelik girişimi uygulanmadığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Keywords