Pandeminin Aile Hekimliği Disiplinine Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-TJHS Vol 3 Issue 2
Number of pages: 44-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Alkü) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) aile hekimliği polikliniğine başvuran hastaların sayısı, yaşları, cinsiyeti, başvuru nedenleri ile en sık konulan tanılar değerlendirilip pandemi öncesi ve pandemi sürecinde karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Alkü Alanya EAH aile hekimliği polikliniğine Covid-19 pandemisi öncesinde (01.01.2018/31.12.2018) ve Covid-19 pandemi sürecinde (01.01.2020/ 31.12.2020) başvuran hastaların hepsi araştırma kapsamına alınmış olup yaş, cinsiyet ve tanıları ile ilgili veriler hastane bilgi sisteminden elde edildi. Hastalar Pandemi öncesi (1.grup) ve Pandemi süreci (2.grup) olarak iki grupta değerlendirildi. İstatiksel analiz için SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Aile hekimliği polikliniğine 1.grup ve 2.grupta toplam 20.027 hasta başvurmuştur. Birinci grupta 14.468 hastaya 17.476 adet tanı konulmuş (bazı hastalar birden fazla tanı almıştır), 2.grupta 5.563 hastaya 8.368 adet tanı konulmuştur. Hastalara konulan tanıların sıklığı dikkate alındığında iki grup arasında önemli farklılık vardı. Birinci grupta en sık tanı Esansiyel Hipertansiyon (I10) %16,28(n:2845) ve 2. grupta en sık tanı Genel Tıbbi Muayene (Z00.0); %19,35(n:1620) idi. Birinci grupta en sık %37,78 (n:8398) 65 yaş ve üzeri yaş aralığında başvuru yapılmışken, 2.grupta en sık %39,21(n:3597) 45-64 yaş aralığında başvuru yapılmıştı. Yaş grupları arasında hasta sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. (p=0,000/p˂0,05) Gruplara göre 1.gruptaki en sık tanının vaka sayısı ile 2.gruptaki aynı tanıların vaka sayısı arasında istatistiksel yönden anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p=0,000)

Sonuç: Aile hekimliği disiplini pandemiden olumsuz etkilenmesine rağmen; kapsayıcı, kişi merkezli, bütüncül ve toplum yönelimli olmasından dolayı pandeminin olumsuz etkilerinin giderilmesinde etkin bir rol almıştır.

Keywords

Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate the number, age, gender, reasons for admission and the most common diagnoses of patients who applied to Alaaddin Keykubat University (Alkü) Alanya Training and Research Hospital (EAH) family medicine outpatient clinic and compare them before and during the pandemic.

Method: All of the patients who applied to the Alkü Alanya EAH family medicine outpatient clinic before the Covid-19 pandemic (01.01.2018/31.12.2018) and during the Covid-19 pandemic period (01.01.2020/ 31.12.2020) were included in the study. Data about the age, gender and diagnosis of the patients were obtained from the hospital information system. The patients were evaluated in two groups as pre-pandemic (group 1) and during the pandemic (group 2). SPSS 15.0 package program was used for statistical analysis.

Results: A total of 20,027 patients in group 1 and group 2 applied to the family medicine outpatient clinic. In the first group, 17,476 diagnoses were made in 14,468 patients (some patients received more than one diagnosis), in the second group, 8,368 diagnoses were made in 5,563 patients. Considering the frequency of diagnoses made to the patients, there was a significant difference between the two groups. The most common diagnosis in the first group was Essential Hypertension (I10) 16.28% (n: 2845) and the most common diagnosis in the second group was General Medical Examination (Z00.0); It was 19.35%(n:1620). While in the first group, 37.78% (n:8398) was applied most frequently in the age range of 65 and over, in the second group, 39.21% (n:3597) was applied most frequently in the 45-64 age range. There is a statistically significant difference between age groups in terms of the number of patients. (p=0.000/p˂0.05) According to the groups, a statistically significant difference was found between the number of cases with the most common diagnosis in the 1st group and the number of cases with the same diagnosis in the 2nd group (p=0.000)

Conclusion: Although family medicine discipline was adversely affected by the pandemic; Since it is inclusive, person-centered, holistic and community-oriented, it has taken an active role in eliminating the negative effects of the pandemic.

Keywords